OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

 1. Úvod

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode www.ennyjewelry.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

 1. Identifikácia zmluvných strán

a) Predávajúci:

Roman Michalovič, Zd. Nejedlého 1708/6, 934 01  Levice, IČO: 32 575 831 DIČ: 1030630095, zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Levice, Číslo živnostenského registra: 402-5407, tel.č.: +421 903 245 116, e-mail: ennyjewelrysk@gmail.com. (ďalej len predávajúci).

b) Kupujúci:

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

 1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

 1. Zrušenie zmluvy

Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu.

Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

 1. Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke ennyjewelry.sk/platba a dodanie, a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dopravu. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 1. Platby za tovar

Platiť za tovar môže kupujúci  v hotovosti na dobierku, alebo bezhotovostne, platobným systémom priamo na stránke, alebo prevodom na účet predávajúceho.

Údaje k platbe prevodom na účet predávajúceho sú: IBAN: SK26 0900 0000 0051 6744 6488, BIC: GIBASKBX.

Údaje k platbe Vám budú zaslané aj na Váš e-mail, ako aj potvrdenie prijatia objednávky. Ako variabilný symbol uvediete číslo objednávky.  Platba je možná iba v EUR. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu emailom alebo spolu s tovarom.

 1. Dodacie podmienky

Pri každom produkte nájdete informáciu o skladovej dostupnosti. V prípade, že je tovar označený skladom, odošleme ho do 1- 3 pracovných dní od prijatia objednávky, alebo pripísania platby na účet predajcu.

Ak tovar nie je na sklade, alebo bude vyrobený na špecifickú objednávku zákazníka je dodacia lehota 3 -7 pracovných dní od prijatia objednávky, alebo pripísanie platby na účet predajcu.

Ceny dopravy:

– pri platbe prevodom na účet, alebo prostredníctvom platobného systému  – 3,80

– pri platbe v hotovosti, na dobierku – 4,80 €

 1. Doručenie tovaru

Všetky zásielky sú posielané prvou triedou, prostredníctvom Slovenskej pošty.

Zásielky sú posielané na adresu stanovenú na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určenú adresu. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

Za tovar zodpovedá predávajúci až do doby prevzatia kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené počas prepravy ani za prípadné oneskorenie dodávky spôsobené Slovenskou poštou.

Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

V prípade väčšieho záujmu o tovar sa môže stať, že máme nedostatok niektorého z  tovarov a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

 1. Odstúpenie od vybavenej objednávky

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa týchto Obchodných podmienok, je povinný kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Tovar objednaný, upravovaný na zákazku (ako sú hlavne obrúčky, zásnubné prstene, prstene s kameňmi, retiazky a náramky inej veľkosti aké máme aktuálne na sklade, gravírovanie do šperkov) je tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek zákazníka a nevzťahuje sa naň možnosť odstúpenia od zmluvy a jeho vrátenia predávajúcemu v zákonnej lehote 14-tich dní.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania z tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar je potrebné vrátiť vrátane prípadných darčekov. Náklady na odoslanie tovaru Predávajúcemu hradí Kupujúci. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte späť ak je to možné v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený, vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list (ak bol súčasťou), návod na použitie atď.). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zásielky.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. (Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame, t. j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou)

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu najneskôr do 14 dní od prevzatia zásielky.

V prípade nesplnenia niektorej z podmienok uvedených v časti 7.  týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Ak zistíte, že tovar pre Vás nie je vhodný a radšej by ste chceli niečo iné z aktuálnej ponuky rieši sa to rovnako odstúpením od zmluvy a vrátením tovaru. Pre náhradný tovar je potrebné vytvoriť novú objednávku.

 1. Reklamácia

Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka, taktiež i zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu.

Výrobok je možné reklamovať ak nezodpovedá popisu, je na ňom vada alebo vada vznikne v záručnej dobe do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

V prípade otázok k reklamácii tovaru, nás prosím kontaktujte e-mailom ennyjewelrysk@gmail.com, alebo telefonicky na čísle +421 903 873 416.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Za vadu sa považuje poškodenie, ktoré vzniklo bežným používaním na daný účel, bez značného opotrebenia a bez známok nadmerného zaťažovaniam materiálu tlakom alebo ťahom.

Záruka sa nevzťahuje na  mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, ktoré vzniklo nevhodným používaním (napríklad šport, spánok, náročnejšia manuálna činnosť), nešetrným záobchádzaním, zanedbaním starostlivosti o tovar. Za vadu sa nepovažuje ani zaoxidovanie šperkov (zatmavnutie, zažltnutie, fľaky). V prípade šperkov zo striebra Ag 925/1000 a Ag 999/1000 je oxidácia prirodzený proces, ktorý je možné vždy odstrániť – vyčistiť šperk do pôvodného stavu. Pre viac informácií o vhodnom používaní šperkov, o ich údržbe a čistení odporúčam prečítať si článok “Starostlivosť a údržba šperkov”, ktoré nájdete na stránke.

Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola znížená cena za tovar (poskytnutá zľava) a teda sa na nich nevzťahuje záručná doba. Vady pre ktoré je poskytnutá zľava sú zrozumiteľne uvedené v popise výrobku.

Postup pri uplatnení Reklamácie:

Kupujúci je povinný vypísať reklamačný formulár, ktorý je na stiahnutie na našej stránke v časti reklamácie, kde uvedie svoje meno a priezvisko, adresu, tel. číslo, číslo objednávky, dátum prebratia tovaru a popis reklamovanej vady tovaru.

Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať kópiu faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list, ktorú obdržal s objednaným tovarom.

Reklamovaný šperk doporučujeme vložiť do plastovej obálky, ktorú si môžete zakúpiť na pošte a odoslať poisteným listom (nie na dobierku).

Do obálky vložte:

 • šperk podľa možnosti v pôvodnom balení
 • vyplnený reklamačný formulár
 • kópiu faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

– odovzdaním opraveného tovaru,

– výmenou tovaru,

– vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

– odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru,

– vrátením kúpnej ceny tovaru.

Predávajúci informuje o vybavení reklamácie kupujúceho písomne na adresu kupujúceho.

Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci je povinný na požiadanie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia alebo osoba splnomocnená výrobcom vyjadrovať sa k reklamáciám. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatní po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

 1. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim, je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Ochrana osobných údajov

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom separátneho dokumentu zaoberajúcim sa podmienkami GDPR.

 1. Záverečné informácie

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.4.2023